QARO'ZBРУСENG

Bizning yutuqlarimiz

“Мухаммед ал-Хорезмий” атындағы биринши стипендия ийеси

Муҳаммед ал-Хорезмий атындағы Ташкент информациялық технлогиялары университети Нөкис филиалы «Компьютер инжиниринги» факультети Телекоммуникация технологиялары (“Телекоммуникация”) бағдары 2-басқыш студенти Сапарова Улбосын Муҳаммед ал-Хорезмий стипендианты болды

Batafsil

Алиманың илимге болған қумары

Елимиз жасларын ҳәр тәреплеме жетилискен, бәркамал әўлад болып жетилисиўинде илим дәргайлардың орны гүреўи есапланады.

1995-жыл. Нөкис қаласы. Орынбаевлар шаңарағында дүньяға келди. Бул шаңарақтың меҳрибан ата-анасы қәлбинде қуяш киби нур шашып нәрестениң жылаған даўысы шаңарақ ушын бахыт есигини қағып шексиз қуўаныш алып келди.

Batafsil

Илим дәрғайындағы технолог жаслардың жетискенлиги

Бүгинги күнде жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясаттың әмелде өз көринисин таўып атырғанлығы ҳәм жаслар ушын билимлендириў, спорт, мәденият, хабар-коммуникация технологиялары ҳәм де басқа да тараўларда мүмкиншиликлер жаратылып, олардан орынлы пайдаланып атырған студентлердиң жетискенликлерге ерисип атырған илим дәргайының бири Ташкент информациялық технологиялары университети Нөкис филиалы есапланады.

Batafsil